محصولات LED Tube T8

تیوب ال ای دی ۱۸ وات T8

تیوب ال ای دی ۱۸ وات T8

لامپ تیوبی ۱۸ وات ۱۵۰ سانتیمتری

جزئیات
تیوب ال ای دی ۱۸  وات T8 B50

تیوب ال ای دی ۱۸ وات T8 B50

لامپ تیوبی ۱۸ وات ۱۵۰ سانتیمتری

جزئیات
تیوب ال ای دی ۱۵ وات T8

تیوب ال ای دی ۱۵ وات T8

لامپ تیوبی ۱۵ وات ۱۲۰ سانتیمتری

جزئیات
تیوب ال ای دی ۱۵ وات T8 B50

تیوب ال ای دی ۱۵ وات T8 B50

لامپ تیوبی ۱۵ وات ۱۲۰ سانتیمتری

جزئیات
تیوب ال ای دی ۸ وات T8

تیوب ال ای دی ۸ وات T8

لامپ تیوبی ۸ وات ۶۰ سانتیمتری

جزئیات
تیوب ال ای دی ۸ وات T8 B50

تیوب ال ای دی ۸ وات T8 B50

لامپ تیوبی ۸ وات ۶۰ سانتیمتری

جزئیات